II Profilaktyczny Bieg i Marsz Nordic Walking

Regulamin - półmaraton

II Profilaktyczny Bieg i Marsz Nordic Walking

„Dbam o zdrowie”  24.10.2021 r.

 

PÓŁMARATON

 


§ 1.
Start i miejsce zawodów:

1.Termin zawodów: 24.10.2021 r. (niedziela).
2. Start: godz. 1230
3.Miejsce: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic).

§ 2.
Cel zawodów:

- Promocja aktywności i zdrowego stylu życia.
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji.
- Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
- Przeciwdziałanie narkomanii poprzez zdrowy tryb życia oraz odmawianie używek na rzecz sportu.

§ 3.
Organizatorzy:

Burmistrz Śmigla, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, Centrum Kultury w Śmiglu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 


§ 4.
Miejsce, dystans oraz trasa biegu, klasyfikacja:

1. Sekretariat zawodów usytuowany będzie w okolicach startu.
2. Start i meta biegu: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic).
3. Dojazd na miejsce startu odbywa się we własnym zakresie.
4. Dystans: bieg na 21 kilometrów (limit 180 minut).
5. Klasyfikacja: open 6 miejsc (osobno kobiety i mężczyźni), kategorie wiekowe tylko
pierwsze miejsce (osobno kobiety i mężczyźni).

§ 5.
Zgłoszenia półmaraton:

1. Organizator ustala górną granicę uczestników biegu łącznie na 150 osób zarejestrowanych
i opłaconych (decyduje kolejność zgłoszeń).
2. Górna granica uczestników biegu uzależniona od obowiązującego na dzień imprezy limitu
osób biorących udział w wydarzeniu sportowym na świeżym powietrzu w związku z COVID- 19 (decyduje kolejność zgłoszeń). Nie ma możliwości zapisu na bieg w dniu zawodów.
3.Zgłoszenia przyjmowane będą do 17.10.2021 r. Informacja o imprezie zamieszczona jest na stronie http://aktywny.smigiel.pl, z której nastąpi przekierowanie na stronę operatora zapisów i płatności firmę Datasport Marek Zieliński ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój.
4.Start w półmaratonie jest płatny:
• 50,00 zł drogą elektroniczną podczas dokonywania zapisu.
5. Oficjalna strona internetowa: www.aktywny.smigiel.pl,
e-mail kontaktowy: aktywny@smigiel.pl.
6. Na liście startowej pojawią się tylko dane osobowe (imię, nazwisko, miasto, klub, płeć, rok
urodzenia, kategoria wiekowa) osób, które dokonają opłaty startowej.
7.Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
8.Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inną osobę.

§ 6.
Warunki uczestnictwa:

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia biegu ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
3. Odbieranie numerów startowych i pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie
dokumentu tożsamości.
4. Ze względu na środki ostrożności (COVID – 19) organizator nie zapewnia uczestnikom
szatni.
5. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu i zobowiązany jest
do jego przestrzegania.

§ 7.
Weryfikacja zawodników w dniu zawodów:

1. Weryfikacja zawodników w sekretariacie zawodów (od godziny 1100 do godziny 1200).
2. Uczestnicy biegu otrzymają numery startowe.
3. Uczestnik biegu musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Każdy z uczestników
w sekretariacie oddaje podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
udziału w biegu, o znajomości oraz akceptacji regulaminu biegu oraz dokumenty związane
z ochroną danych osobowych (RODO).
4. Strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.

§ 8.
Podsumowanie

1.Zbiórka zawodników na starcie o godzinie 1225. Start o godz. 1230.
2.Kategorie wiekowe biegu open:
• Klasyfikacja BIEGU OPEN (pierwsze 6 miejsc).
• Klasyfikacja w grupach wiekowych (tylko pierwsze miejsce) oddzielnie mężczyźni i kobiety (sklasyfikowanie w Biegu Open wyklucza ponowne klasyfikowanie w grupach wiekowych).
• Przedziały wiekowe – 6 przedziałów wiekowych (obowiązuje rocznik, a nie ukończone lata):
K20, M20 Rocznik 2003-1992 (18-29 lat),
K30, M30 Rocznik 1991-1982 (30-39 lat),
K40, M40 Rocznik 1981-1972 (40-49 lat),
K50, M50 Rocznik 1971-1962 (50-59 lat),
K60, M60 Rocznik 1961-1952 (60-69 lat),
K70+, M70+ Rocznik 1951 i starsi (70lat i więcej).
3.Organizatorzy zapewniają:
• medale pamiątkowe dla osób, które zgłosiły się do udziału w zawodach oraz uregulowały opłatę startową do 14 października 2021 r. (będą stanowić element pakietu startowego wraz z wodą oraz drożdżówką),
• nagrody:
o w biegu Open Kobiet, za miejsca I – VI puchary - nagrody rzeczowe,
o w biegu Open Mężczyzn, za miejsca I – VI puchary - nagrody rzeczowe,
o w kategoriach wiekowych Kobiet: za I miejsce okolicznościowy puchar, nagroda rzeczowa,
o w kategoriach wiekowych Mężczyzn: za I miejsce okolicznościowy puchar, nagroda rzeczowa,
• drożdżówkę i wodę mineralną dla każdego zawodnika.
4. Komisja Sędziowska ustala ostateczne wyniki na podstawie protokołów zawodów. Ewentualne protesty składać należy Sędziemu Głównemu w formie pisemnej zaraz po zakończeniu biegu.
5. Na starcie będą wywieszone mapki biegu.
6. Opieka medyczna: Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania biegu oraz po jego zakończeniu. W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne badania lekarskie lub podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

§ 9.
Uwagi organizacyjne:

1. Zaleca się, aby uczestnicy zawodów byli wyposażeni: w plecak/nerkę biegową, pas startowy, żele energetyczne i min. 0,5 litra wody/napoju.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku celowego „skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników biegu.